Ny barnehagelov - nulltoleranse for mobbing i barnehagen

Fra og med 1. januar 2021 tredde det i kraft en endring i barnehageloven. Endringene i loven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette, nå blir forpliktelsen tatt inn i loven.

Loven skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre. Barnehagen forpliktes til å ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det avgjørende er om barnet som blir utsatt kan oppleve det som nedverdigende eller integritetskrenkende. Utestengingen må som hovedregel være systematisk. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

«Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og utestenging fra lek. Derfor endrer vi barnehageloven. Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være» - Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby.

I barnehagen ser vi først og fremst begynnende mobbeatferd, og at dette kan stabiliseres til å bli mobbing dersom ingen i personalet er oppmerksomme og griper inn. Først når atferden blir etablert som et mønster, snakker vi om mobbing. Det er derfor hensiktsmessig å snakke om at det er begynnende mobbeatferd i barnehagen personalet skal være oppmerksomme på. Den eller de som utsetter andre for begynnende mobbeatferd forsøker gjerne å få kontroll over materielle ting som bestemte leker, verne om egen lek eller å oppnå en høyere status i barnegruppa. I barnehagen handler dette først og fremst om å bli utestengt fra lek og aktiviteter, bli snakket til på en negativ måte, bli dyttet eller slått og være den som stadig får tingene sine ødelagt. Slike negative handlinger må ses i sammenheng med sosial umodenhet, hvor små barn har liten forståelse av hvordan handlingene påvirker andre barn. Når handlingene gjentar seg og det rettes mot enkelt barn eller grupper, må personalet ha nok innsikt og kunnskap til å bryte uheldige mønstre.

«Som voksne har vi et særlig ansvar for måten vi omgås hverandre på. Barn og unge lærer av det voksne gjør og sier. Det er vi som gjennom vår adferd formidler hva som er greit. Derfor må vi oppføre oss ordentlig mot hverandre. Vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet. Da må vi av og til tenke oss godt om.»

- Kong Harald i nyttårstalen 2018

I denne talen henvender kongen seg til oss som er voksne gjennom å appellere til bevissthet rundt det ansvaret vi har som sosiale forbilder for alle barn. Han påpeker videre hvor viktige rollemodeller vi er for barn og unge, både som profesjonelle og som foresatte. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det er viktig at dere som foreldre også er bevisste i forhold til hvordan dere snakker om andre mennesker når dere er sammen med barna deres. Barna får med seg mer enn vi tror, også små kommentarer om menneskers utseende eller oppførsel. Det er også viktig at dere snakker om de andre barna i barnehagen med positiv ordbruk, og at dere slår ned på negativ snakk om andre barn.

Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet, foresatte eller andre barn har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Barnehagen får plikt til å undersøke saken når foreldre sier ifra, selv om de som jobber i barnehagen er av en annen oppfatning. Det skal lages en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal følge opp barnet og gruppen. Allerede i høst utviklet vi i Blåbærskogen barnehage retningslinjer og handlingsplaner som skal iverksettes dersom et eller flere barn blir utsatt for mobbing. Disse er gjennomgått i personalgruppa, slik at alle som jobber hos oss har kjennskap til hva de skal gjøre dersom en slik situasjon oppstår.

Nedenfor kan man lese barnehagens handlingsplan mot mobbing i sin helhet. 

 Blåbærskogen barnehage handlingsplan mot mobbing