/>

Våre samarbeidspartnere

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er det viktigste for å støtte barnets utvikling. Likevel er det noen ganger slik at barnehagen og hjemmet trenger ekstra støtte i sitt arbeid med å sikre barnet gode utviklingsmuligheter. Barnehagen har derfor flere viktige samarbeidspartnere i hverdagen.

Barnehagen samarbeider med barneverntjenesten ved at vi har en lovfestet meldeplikt når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for omsorgssvikt, jf. barnevernloven § 6-4 og av barnehageloven § 22 annet ledd.

Barnehagen samarbeider også med PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste). PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring, og de kan veilede barnehagen i arbeidet med barn som trenger spesiell oppfølging. De kan også være med å observere og kartlegge, da de har sertifisering til å utføre andre type kartlegginger enn oss. Dere som forelder vil alltid bli involvert om dette skal skje.

I barnehagen hender det også at vi har besøk av spesialpedagoger. Spesialpedagogene er knyttet til Spesialpedagogisk team i Ringerike kommune og jobber med barn med særskilte behov som har fått innvilget timer til ekstra støtte i barnehagen.

Vi i barnehagen bruker også BUP (barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) som samarbeidspartner og veiledningsinstans i spesielle saker.

Barnehagen kan ta kontakt med helsesøster ved spørsmål ang. kosthold, vaksinasjon og generelt angående helse. Barnehagen er også en del av et fagteam som består av barneverntjenesten og helsestasjonen. Dette er et lavterskeltilbud hvor vi kan vi løfte opp saker anonymt.

I tillegg samarbeider vi med de skolene som barna i vår barnehage sokner til.