/>

Vedtekter for Blåbærskogen barnehage SA

Barnehagens vedtekter

             

VEDTEKTER FOR BLÅBÆRSKOGEN BARNEHAGE

 

Gjeldende fra 10.04.2019

 

 

Innholdsfortegnelse

Navn................................................................................................................................... 

Formål................................................................................................................................. 

Andelshavere....................................................................................................................... 

Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld............................................................................. 

Årsmøte.............................................................................................................................. 

Årsmøtets oppgaver......................................................................................................... 

Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll......................................................................... 

Ekstraordinært årsmøte.................................................................................................... 

Styret.................................................................................................................................. 

Styrets sammensetning.................................................................................................... 

Styrets arbeidsform......................................................................................................... 

Styrets arbeidsoppgaver.................................................................................................. 

Daglig leder......................................................................................................................... 

Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.......................................................... 

Foreldreråd......................................................................................................................... 

Bruk av eventuelt årsoverskudd............................................................................................ 

Oppløsning og avvikling........................................................................................................ 

Eierforhold........................................................................................................................ 

Formål............................................................................................................................... 

Opptaksmyndighet............................................................................................................. 

Opptakskrets og opptakskriterier........................................................................................ 

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist..................................................................................... 

Fastsettelse av foreldrebetalingen...................................................................................... 

Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak............................. 

Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7................................................... 

Leke- og oppholdsareal....................................................................................................... 

Åpningstid og ferie............................................................................................................. 

HMS.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Vedtekter for andelslaget Blåbærskogen barnehage SA

i henhold til Samvirkeloven.

Vedtatt av årsmøte 9. april 2019

Navn       

Andelslagets navn er Blåbærskogen barnehage SA. Andelslaget ligger i Ringerike kommune. Andelslaget er en økonomisk forening, organisert som et andelslag med vekslende kapital og medlemstall.

Formål

Andelslaget formål er å eie og drive barnehage i Ringerike til beste for andelshavere. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Andelshavere

Andelslaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en andel. Skal foreldre/foresatte ha flere barn i barnehagen, gjelder den første andelen også for søsken. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontingent i andelslaget.

Hver andel lyder på kr 4000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelen kan overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles daglig leder.

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Ved utmelding/innløsning av andel betales andelsinnskuddet tilbake til andelshaveren senest 30 dager etter endt oppsigelsestid. Eventuell skyldig foreldrebetaling kan trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.

Dersom andelshaver misligholder sine forpliktelser overfor andelslaget, kan andelslaget ved styret gi andelshaver en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere andelshaveren. Ved eksklusjon kan styret kreve innløsning av andel.

 

Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Andelslaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Den enkelte andelshaver har ikke ansvar for andelslagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

Årsmøte

Årsmøtet er andelslagets øverste organ.  Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet varsles av styret ved oppslag i barnehagen minst 1 måned før møtedato. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden.

Forslag til saker fra andelshaverne må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes andelshaverne minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på dagsorden.

Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshavere kan være representert ved fullmakt.

Årsmøtet skal føre protokoll. Daglig leder har ansvar for å føre protokollen.

 

Årsmøtets oppgaver

Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

1       Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

2       Styrets årsmelding

3       Godkjennelse av regnskap og orientering om budsjett.

4       Valg av styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

5       Valg av regnskapsfører og revisor.

6       Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

7       Eventuelt forslag om oppløsning.

8       Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

 

Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll

Hver andel har en stemme.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Møtelederen er styrelederen eller den styret har pekt ut. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer

 1.            vesentlige endringer av andelslagets formålsbestemmelse
 2.            mer tyngende heftelsesregler for medlemmene
 3.            skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i andelslaget
 4.            innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
 5.            avgrensninger i retten til å tre ut

krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

 

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Møtelederen skal sørge for at det skrives protokoll fra årsmøtet.

 

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tidel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

 

 

Styret

Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiverog har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

 

Styrets sammensetning

Styret skal bestå av minst 3 personer og maks 6 personer som velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Daglig leder er fast sekretær for styret. De ansattes representant i styret må være fast ansatt og komme fra barnehagens ledergruppe.

Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det.

 

Styrets arbeidsform

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 

Styrets arbeidsoppgaver:

 • Styret skal sørge for at andelslagets formål blir realisert.
 • Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
 • Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
 • Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
 • Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, eventuelt gebyr for manglende henting av barn, og for manglende dugnad.
 • Styret ansetter daglig leder.
 • Andelslaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
 • Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
 • Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

Daglig leder

Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder står for den daglige ledelse av andelslagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt

Daglig lederskal sørge for at andelslagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker.

Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget er teknisk arrangør for dugnader.

 1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
 2. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
 3. Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
 4. Andelslaget avgjør selv om det som eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.
 5. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
 6. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

 

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende andelslaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 1. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
 2. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.
 3. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget har ansvar for å innkalle og lede møter i foreldrerådet.
 4. Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.
 5. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

 

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

Bruk av eventuelt årsoverskudd

Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i andelslaget.

 

Oppløsning og avvikling

Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

Ved oppløsning skal andelslagets formue – etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd – tilfalle barnehagedrift som drives på ideelt grunnlag i Ringerike.

Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregistret at foretaket er endelig oppløst.

 

 

 

Vedtekter for Blåbærskogen barnehage SA

 i henhold til Barnehageloven § 7.

Vedtatt i årsmøte 9. april 2019

 

Eierforhold

Barnehagens eier er Blåbærskogen barnehage SA.

Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål.

Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

Opptakskrets og opptakskriterier

I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Ringerike kommune.

Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig gruppe- og alderssammensetning og sikre forsvarlig drift.

Barnehagen er åpen for barn fra 12 måneder. Foresatte kan søke tidligere oppstart for enkeltbarn.

Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.

 

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder:

 1. Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 2. Barn av fast ansatte
 3. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
 4. Søknadsdato

 

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.

Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess og rutiner for samordnet opptak i Ringerike kommune.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder pr. oppsigelsesdato. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. 

Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen fastsettes av styret.

Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester. 

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

 

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen.

 

-        Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtekter, foreldrerådets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte månedlige foreldrekontingenten til barnehagens drift, kan eierstyret beslutte at det aktuelle barn skal utmeldes. Eierstyret kan i slike tilfeller kreve innløsning av andelen med øyeblikkelig virkning.

-        Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente, og motregne evt. utestående i andelsinnskuddet. Ved to måneders uteblitt betaling sendes saken videre til inkasso. Ved 3 måneders uteblitt betaling sies plassen opp umiddelbart første dag etter forfalt faktura.

-        Ved henting av barn etter barnehagens stengetid faktureres et gebyr på kr 500 pr. gang for å dekke lønnsutgifter for ansattes overtid. 

-        Foresatte som benytter barnehageplass plikter å delta på minst en dugnad som blir arrangert av barnehagen pr. barnehageår. Tidspunkt for dugnad må meldes minst 4 uker i forkant. Dersom andelshaver ikke møter til minst 1 av barnehageårets 2 dugnader skal andelshaver betale en kompensasjon på 25% av en måneds barnehagesats. Styret kan fastsette antall dugnadstimer.

-        Barna er ulykkesforsikret.

-        Dersom barn hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed om dette på forhånd

-        Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig.

-        Syke barn må holdes hjemme. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med andre barn, må barnet holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,5 m² for barn under 3 år.

 

Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses til maksimum 9 timer pr dag.

Foresatte kan søke om lengre oppholdstid for enkeltbarn.

Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehagen er stengt julaften (24. desember) og nyttårsaften (31. desember), samt onsdag før skjærtorsdag.  

Påskeuka (mandag og tirsdag) samt romjul er barnehagen åpen fra kl 08.00 til kl 16.00.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.

Barnehageåret starter 16.august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker skal tas sammenhengende i perioden 1. mai til 1. september. Foreldrene kan søke daglig leder om dispensasjon fra denne regelen.

Foreldrene skal så snart som mulig i april gi melding om når barna skal ha sommerferie, og senest innen 30.april.

HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren PBL Mentor HMS for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem.