Være sammen -kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

«Være sammen» er et kompetanseløft for alle ansatte i barnehagen, der målet er å heve kompetansen slik at kvaliteten i det daglige arbeide styrkes.

«Være sammen» er utviklet av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, og bygger på fem kjerne komponenter: -autoritative voksne  -tidlig innsats -relasjonsbygging og kommunikasjon -Håndtering av utfordrende atferd -implementering og organisasjonsutvikling.

Den meste sentrale kjernekomponenten er den autoritative voksenstilen. En autoritativ voksen viser omsorg og varme ovenfor barnet, samtidig som den er tydelig. Krav og kontroll til barnet skal gis i et klima preget av varme og tillit. Den varme og tillitsfulle relasjonen er derfor grunnleggende for å kunne utøve den autoritative voksenstilen. Den autoritative voksenrollen er fremtidens rolle for ansatte i barnehagen.

Forskning på verdensbasis, viser at den autoritative voksenstilen bidrar til å fremme positiv atfert og hemme negativ atferd hos barn. Dette gjelder også forebygging av krenkende atferd og mobbing i barnehagen. Det er viktig at de voksne i barnehagen har kjennskap til og kan gjenkjenne denne type atferd hos barn. Vi må være tett på barna og stoppe uheldige sosiale mønstre. Ved å være engasjerte, kompetente og omsorgsfulle voksne bidrar vi til å skape nulltoleranse for krenkende atferd og mobbing i barnehagen vår.

Implementeringen av den autoritative voksenstilen er også et uttrykk for samfunnets satsning på tidlig innsats. Implementering betyr i denne sammenheng at de ansatte skal omsette «Være Sammen» til den daglige praksisen i barnehagen, og at barna i Blåbærskogen barnehage i neste omgang vil møte en forbedret kvalitet.

Vi startet arbeidet med Være sammen i Blåbærskogen barnehage vinteren 2018. Barnehagen er med i Være sammen netteverket i regi av Ringerike kommune. Vinterne 2021 vil vi få veiledning fra Terje Melaas som er vår ressurspersonen vår i nettverket. Terje er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og er brennende egasjert i barns lek. 

 

Regnbueløven er en sentral verdibærer i «Være Sammen». Gjennom boken «regnbueløvens fantastiske brøl» får barna møte Regnbueløven og høre om hvordan han blir til. Der vil de også bli kjent med Løveloven.  Løveloven er en forkortelse av «Være Sammen» sine verdier. Løveloven og «Være Sammen» er forankret i barnehageloven § 1 og 3. og rammeplanen for barnehagen.