Å begynne i barnehagen

Hver høst tar vi imot nye barn og foreldre, det er en stor og spennende overgang både for de minste og foreldrene deres.

Overgangen til barnehagelivet innebærer en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Når nye barn begynner i Blåbærskogen, får det tildelt en kontaktperson. Dette er en av de voksne på avdelingen.

Primærkontakten har til oppgave å utvikle et tillitsforhold til barnet og foreldrene når barnet begynner i barnehagen. På denne måten slipper man å forholde seg til så mange nye på en gang. Kontaktpersonen blir kjent med foreldrene og barnet, gir ekstra omsorg og har den nære kontakten med barnet den første tiden i barnehagen. I praksis vil det si at det er den samme voksne som leker, trøster, mater, steller og legger barnet den første tiden i barnehagen. Det er vi voksne som har ansvar for at barn vil knytte seg til noen i barnehagen. Vårt ønske er at overgangen fra hjem til barnehage skal bli så god som mulig.

Vi ser på det som svært viktig at barnet får en god tilvenning når det begynner i barnehagen. Vi må bli kjent med rutinene og behovene til hvert enkelt av de små barna og vi må ha et nært samarbeid med barnas hjem. Det vil si at barna får følge sine egne rutiner, med sovetider og måltider. Det er vi i barnehagen som tilpasser oss barnet, ikke omvendt.

I tilvenningsperioden er det viktig at barna får lov å habamse/kos/smokk hvis de gir uttrykk for at de trenger det (overgangsobjekter). Dette kan ses på som en forlengelse av mor/far – noe kjent, trygt og godt. Etterhvert pleier kos og smokk å holde til «på hylla» til barnet, og tas fram ved soving eller hvis barnet trenger litt ekstra trøst og avkopling.

Barn som begynner i barnehagen kan føle utrygghet, savn og frykt fra å bli separert fra sine nære omsorgspersoner – dette tar vi i Blåbærskogen på alvor. Barnehagen er et nytt sted med nye rutiner og mange mennesker. Vi er opptatt av å gi barna tid til å oppleve at dette ikke er farlig. Vi jobber «tett på» og viser barna at vi er her for dem. En del barn reagerer med gråt ved avskjed. Da er det viktig å ha en trygg voksen i barnehagen som støtter, trøster og forstår. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å ringe barnehagen dersom de går med «klump i magen» for hvordan den lille har det. I starten prøver vi også å holde foreldrene/foresatte oppdatert på hvordan det går med barnet i barnehagen.

Tilvenningsdagene er satt til 3 dager, dette tenker vi er for lite for et lite barn og alt det nye det skal ta innover seg. Det er derfor positivt om foreldre har mulighet for å sette av god tid til barnehagestart, og legge opp til at barnet kan ha korte dager i starten. Noen ganger trenger de at mor/far er med flere dager enn de 3 dagene som er avsatt, og andre ganger er det mor/far som trenger lengre tid for å føle seg trygge på denne omveltningen i livet. Vi ønsker alltid å tilpasse oss slik at tilvenningen blir best mulig for barnet og dets foreldre/foresatte.

Tilknytning

Forskning viser at barn i 1-2års alderen har evne til å knytte seg til 4-5 voksne som er tilstede i barnets liv. I Blåbærskogen jobber vi for å få til at en av disse tilknytningspersonene bør være i barnehagen. Vi må gi barnet tid og sørge for at det får oppleve nære relasjoner i barnehagen.

En tilknytningsperson er voksenpersonen barnet tyr til når det trenger hjelp med følelsene sine, når barnet har det vanskelig. Tilknytningspersonen er den voksne som gir barnet best trøst, barnets favorittvoksen. Det er forsket mye på dette i senere tid. Barnet søker sin favorittperson, den personen som gir barnet følelsen av trygghet. Det er barnet som velger hvem som blir tilknytningspersonen i barnehagen. Dette trenger altså ikke nødvendigvis å være kontaktpersonen fra tilvenningstiden, det handler om kjemi og relasjoner. I Blåbærskogen har vi respekt for de små, vi lar barna søke trøst hos den de foretrekker.

For å få til god tilknytning i barnehagen er det viktig med trygghet, forutsigbarhet, gode relasjoner og stabilitet. Det er først når barnet føler seg trygt at det er i stand til å utvikle seg på andre områder.

På en småbarnsavdeling er det ekstra viktig med omsorg, nærhet og ømhet. Vi voksne skal by på oss selv, vi må være fysisk og psykisk tilstede. I Blåbærskogen bryr vi oss om barna, vi må ha empati, være lydhøre, vise hengivenhet og innlevelse, og må la oss berøre av barnet og barnets følelser.

Vi må sørge for at barnet får gode opplevelser og relasjon til oss. For hver positiv opplevelse barnet får med deg, lagres den gode følelsen inni barnet. Neste gang barnet ser deg, tar det fram denne gode følelsen, og slik oppstår det etter hvert en god relasjon. Det er også viktig med grenser og tydelighet. Hvis et lite barn ikke har grenser, vil det oppleve utrygghet. Vi skal være gode, auroritative voksne.

Barn som har god tilknytning til deg:

·       Blir glad for å se deg

·       Søker og tar imot trøst av deg

·       Kryper inntil deg og hviler på deg

·       Kommer for å gi deg en klem

·       Oppsøker deg for å sitte i fanget

·       Vet hvor du er

·       Bruker deg som en ladestasjon – for så å være i full lek igjen..

·       Responderer på adekvat grensesetting. De aksepterer grensene fordi det er akkurat DU som sier det      – og da er det greit..  

(May Britt Drugli)